Spodziewam siê tego typu ruchów


W ostatnim tygodniu zaczê³y pojawiaæ siê pog³oski, ¿e wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego o zakazie aborcji mo¿e zostaæ opublikowany ju¿ w okolicy ¶wi±t. Politycy PiS mówi± o nim coraz czê¶ciej. Wicemarsza³ek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdzi³, ¿e jego publikacja mo¿liwa bêdzie w styczniu. Z kolei Andrzej Duda podkre¶li³ w Polsat News, ¿e “nie widzi innej mo¿liwo¶ci ni¿ opublikowanie wyroku”, a pomys³ przeprowadzenia referendum skrytykowa³, t³umacz±c, ¿e aborcja to “sprawa ¿ycia i ¶mierci”, nie co¶, o czym siê rozstrzyga w plebiscycie. 

Roch Kowalski zapyta³ na antenie TOK FM pos³ankê PO Agnieszkê Pomaskê, czy jej zdaniem wyrok mo¿e zostaæ opublikowany w³a¶nie teraz, czyli nie tylko w okresie ¶wi±t, ale te¿ “narodowej kwarantanny” i zwiêkszonych obostrzeñ. – Nie wklucza³abym, ¿e tak siê stanie, bo prezydent Duda i ca³a ekipa Zjednoczonej Prawicy lubi o takich nietypowych porach decydowaæ o sprawach najwa¿niejszych, g³osowaæ w nocy w Sejmie – stwierdzi³a pos³anka. 

– Rz±d i sam Jaros³aw Kaczyñski bardzo boj± siê protestów ulicznych, boj± siê gniewu spo³ecznego – powiedzia³a. I doda³a, ¿e ten “niezwyk³y gniew spo³eczny” widaæ dzi¶ na bardzo du¿± skalê. Oceni³a te¿, ¿e publikacja wyroku teraz mo¿e odwróciæ uwagê od problemów rz±du w walce z pandemi± i fatalnej sytuacji przedsiêbiorców, którzy zmagaj± siê z kolejnym zamkniêciem ich biznesów. 

Pos³anka zwraca³a równie¿ uwagê, ¿e nawet bez orzeczenia TK prawo aborcyjne w Polsce jest niezwykle restrykcyjne. – Wiemy, ¿e s± ró¿ne definicje samej aborcji, ró¿ne podej¶cia – zauwa¿a³a. – Polskie rozwi±zania dzisiaj, nawet przed orzeczeniem, by³y najbardziej restrykcyjne w Europie, a przede wszystkim w Unii Europejskiej – zauwa¿a³a. Podawa³a tak¿e przyk³ad Gruzji, która ma mniej surowe prawo. – Jeste¶my trochê tak± wysp±. Mam wra¿enie, ¿e Andrzej Duda i politycy PiS s± oderwani od rzeczywisto¶ci – podsumowa³a. 

Kiedy publikacja wyroku TK? Na ulicach protesty, a premier zwleka tygodniami

Przypomnijmy, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny ju¿ 22 pa¼dziernika uzna³ za niezgodne z konstytucj± zapisy dopuszczaj±ce aborcjê ze wzglêdu na trwa³e i nieodwracalne wady p³odu. Jednak dopiero opublikowanie wyroku w Dzienniku Ustaw formalnie oznacza, ¿e stanie siê obowi±zuj±cym aktem prawnym. Przez wiele tygodni, kiedy w ca³ej Polsce odbywa³y siê masowe demonstracje, premier zwleka³ z publikacj± wyroku w Dzienniku Ustaw, mimo ¿e konstytucja nakazuje zrobiæ to “niezw³ocznie”. 

Rada Ministrów sta³a na stanowisku, ¿e wyrok Trybuna³u nie zostanie opublikowany, dopóki nie zostanie przedstawione jego pisemne uzasadnienie. “Sytuacja bardzo powa¿nych napiêæ spo³ecznych wymaga przeanalizowania w³a¶ciwej daty tej publikacji” – stwierdzi³ rz±d w swoim stanowisku, które opublikowano na pocz±tku grudnia. Podkre¶li³ równie¿, ¿e “nie istnieje regulacja zobowi±zuj±ca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretn± liczb± dni lub dat±”.

Warto przypomnieæ równie¿ to, ¿e do niepublikowania wyroków TK dochodzi³o ju¿ za rz±dów Prawa i Sprawiedliwo¶ci. W grudniu 2015 Trybuna³ Konstytucyjny, którym kierowa³ wtedy prof. Andrzej Rzepliñski, orzek³, ¿e przygotowana przez PiS ustawa wprowadzaj±ca zmiany w funkcjonowaniu TK jest w ca³o¶ci niezgodna z Konstytucj±. W marcu 2016 premier Beata Szyd³o odmówi³a publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw. Wtedy przez Polskê te¿ przesz³a fala protestów. Rz±d opublikowa³ wiêkszo¶æ zaleg³ych orzeczeñ TK w grudniu 2016 roku, a ostatnie dopiero 5 czerwca 2018.Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *