Pawe³ Kukiz o aborcji i wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego


Choæ kontrowersyjny wyrok TK w sprawie aborcji zapad³ 22 pa¼dziernika 2020 roku, to do tej pory nie zosta³ on og³oszony w Dzienniku Ustaw. Decyzja TK wywo³a³a wybuch masowych protestów w ca³ym kraju.

O to, co dalej z orzeczeniem, i czy w 2021 roku dojdzie do zmiany prawa aborcyjnego w Polsce, Jan Wróbel pyta³ w TOK FM Paw³a Kukiza. 

Polityk przyzna³, ¿e “marzy mu siê sytuacja, w której naród w drodze referendum sprzeciwia siê wyrokowi TK”. – Przecie¿ w artykule czwartym naszej konstytucji mamy zapis, ¿e to naród jest suwerenem i stoi ponad wszelkimi w³adzami i (…) to naród jest w stanie odwo³aæ siê od decyzji Trybuna³u – stwierdzi³ go¶æ Poranka Radia TOK FM.

Nie s³uchasz podcastów? To dobry czas, by zacz±æ. Dostêp Premium za 1 z³!

Pawe³ Kukiz doda³, i¿ ubolewa, ¿e w Polsce instytucja referendum nie jest tak powszechna, jak na przyk³ad w Szwajcarii. – Gdyby zapytaæ naród lata temu, czy jest za liberalizacj± prawa aborcyjnego, za jego zaostrzeniem lub za utrzymaniem kompromisu z 1993 roku, to jestem przekonany, ¿e wiêkszo¶æ obywateli by opowiedzia³o siê za utrzymaniem kompromisu – mówi³ dalej lider Kukiz’15.

“Naród polski jest ju¿ tak spolaryzowany, ¿e bardziej byæ nie mo¿e”

Jan Wróbel zwróci³ uwagê, ¿e kampania, która poprzedza³aby takie g³osowanie referendalne, mog³aby mocno spolaryzowaæ Polaków. Kukiz odpar³, ¿e “naród polski jest ju¿ tak spolaryzowany, ¿e bardziej byæ nie mo¿e”. – Chyba, ¿e t³uk±c siê na ulicach. Polaryzacja jest okrutna i to jest jeden ze skutków naszego ustroju – powiedzia³.

Polityk bardzo krytycznie wypowiada³ siê na temat sytuacji i w³a¶nie ustroju w Polsce. Przekonywa³, ¿e obecnie g³ównym celem rz±dz±cych jest opanowanie spó³ek Skarbu Pañstwa. Podkre¶la³, ¿e “wszyscy wiedz±” o tym, ¿e “w PiS trwa wewnêtrzna destrukcja”, ale – jak doda³ – ³±cz± ich w³a¶nie pañstwowe spó³ki. – Gdyby stracili w³adzê, to wielu z tych prominentnych polityków straci³oby du¿e pieni±dze – powiedzia³. 

– Ja chcia³bym takiego pañstwa, w którym w³adze sprawuje nawet nie Kukiz, ale ludzie, którzy s± fachowi i którzy s± przyzwoici. To jest rzecz zasadnicza – stwierdzi³ pose³.Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *