Byæ mo¿e nie ma innej drogi ni¿ referendum


Wicepremier Jaros³aw Gowin pytany, czy ma pan pomys³ jak zakoñczyæ spór o aborcjê w Polsce odpar³, ¿e jego pomys³ “by³ niemal to¿samy” z propozycj± projektu ustawy prezydenta Andrzeja Dudy. – By³, bo wiem, ¿e dla ustawy dopuszczaj±cej przerwanie ci±¿y w przypadku wad letalnych – przes±dzaj±cych o ¶mierci dziecka jeszcze w ³onie matki b±d¼ wkrótce po urodzeniu – nie ma wiêkszo¶ci w Sejmie, albo te¿ nie ma jej tak d³ugo, dopóki nie poznamy pisemnego uzasadnienia orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Byæ mo¿e w tym uzasadnieniu bêd± wskazówki, jak± drog± powinien pój¶æ parlament. Bez nich tkwimy w impasie – stwierdzi³ Gowin

– Jeszcze tydzieñ temu bym tego nie powiedzia³, ale teraz ju¿ tak. Po tym, gdy naruszono tzw. kompromis aborcyjny z 1993 r., którego by³em i jestem zwolennikiem, byæ mo¿e nie ma ju¿ innej drogi jak tylko referendum. Nale¿a³oby dobrze przemy¶leæ pytania i wówczas oddaæ g³os Polakom – powiedzia³ wicepremier. Pytany, czy takie referendum powinno towarzyszyæ wyborom, podkre¶li³, ¿e “im dalej od jatki politycznej, jak± s± wybory, tym lepiej”.

Od 22 pa¼dziernika trwaj± w Polsce protesty w zwi±zku z wyrokiem TK dotycz±cym aborcji. Trybuna³, którym kieruje Julia Przy³êbska, uzna³ wtedy, ¿e przepisy dopuszczaj±ce aborcjê z powodu ciê¿kich wad p³odu s± niezgodne z konstytucj±.

Ze wzglêdu na skalê protestów do tej pory rz±dz±cy nie opublikowali kontrowersyjnego wyroku. W mediach pojawi³y siê spekulacje, ¿e PiS mo¿e to zrobiæ przed koñcem roku, np. w Wigiliê czy sylwestra.

Koronawirus uderza w gospodarkê

W rozmowie poruszono te¿ temat epidemii koronawirusa i kondycji gospodarki. Gowin powiedzia³, ¿e stan±³ na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z jasnym postanowieniem, aby jak najszybciej doprowadziæ do odmro¿enia gospodarki. – Statystyki s± jednak nieub³agane. Mimo restrykcji nie tyle codzienna liczba zaka¿eñ, ile codzienna liczba zgonów pokazuje nam, ¿e walka z koronawirusem jest daleka od zwyciêstwa – przyzna³.

Wed³ug wicepremiera “¼ród³em nieszczê¶æ jest to, co wydarzy³o siê wiosn±”. – Apelowa³em wtedy o prze³o¿enie wyborów prezydenckich o dwa lata. Mówi³em, ¿e wszystkie si³y pañstwa powinny byæ ukierunkowane na dwa cele: ratowanie ludzkiego ¿ycia i ratowanie gospodarki (…). Gdyby wtedy opozycja zgodzi³a siê na uczciwe porozumienie, przek³adamy wybory o dwa lata, a urzêduj±cy prezydent nie kandyduje w kolejnych wyborach, jestem przekonany, ¿e dzi¶ tych zgonów by³oby mniej – podkre¶li³. Jego zdaniem politycy po¶wiêcili równie¿ zbyt wiele czasu na spory i kampaniê wyborcz±.Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *