W sprawie aborcji potrzebne jest referendum


Szymon Ho³ownia pytany w poniedzia³ek w audycji “Rzecz o polityce” na portalu rp.pl o protesty inicjowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, oceni³, ¿e s± one potrzebne i powinny byæ wspierane przez dzia³ania polityczne. Opowiedzia³ siê te¿ za referendum ws. dopuszczalno¶ci aborcji.

– Bêdziemy musieli te kwestie pouk³adaæ. Ja jestem zwolennikiem tezy, ¿e trzeba to zrobiæ w drodze referendum, je¿eli klasa polityczna otrzyma³a od spo³eczeñstwa czerwon± kartkê, je¶li chodzi o ten temat. Dzisiaj jedynym rozwi±zaniem jest cisza kabiny referendalnej i ka¿dy z nas stoj±cy ze swoim sumieniem, i podejmuj±cy decyzjê – powiedzia³ Ho³ownia.

Lider ruchu Polska 2050 zaznaczy³, ¿e podtrzymuje swoje deklaracje, ¿e nie bêdzie nikomu narzucaæ swojego ¶wiatopogl±du w tej sprawie. – Ja za du¿o widzia³em, za du¿o s³ysza³em i za bardzo g³êboko wiem, jak delikatna jest to dzisiaj sprawa – podkre¶li³ polityk, którego ugrupowanie, jak pokazuj± sonda¿e, cieszy siê du¿ym poparciem w¶ród wyborców. Gdyby wybory odbywa³y siê teraz – Polska 2050 wesz³aby do Sejmu.

Najpierw konsultacje, potem referendum

Ho³ownia oceni³, ¿e referendum w sprawie aborcji powinny poprzedziæ konsultacje spo³eczne, które pozwol± “sensownie napisaæ pytania do tego referendum, bo to bêdzie podstawowy problem, z którym bêdziemy siê mierzyæ”. Wed³ug niego “klasa polityczna nie ma ¿adnego tytu³u dzisiaj do rozstrzygania w tej sprawy”.

Pytany, czy gdyby zosta³ premierem, to dopu¶ci³by do liberalizacji prawa aborcyjnego w kszta³cie, którego oczekuje Ogólnopolski Strajk Kobiet, Ho³ownia zwróci³ uwagê, ¿e to nie premier o tym decyduje, a parlament.

– Takie decyzje podejmuje Sejm, bo to jest kompetencja ustawodawcy, ewentualnie one s± podejmowane w referendum, podpisuje to prezydent, a wiêc nie wiem, jaka mia³yby tu byæ rola premiera – zauwa¿y³. Doda³, ¿e nie uwa¿a osobi¶cie, aby kwestia aborcji powinna byæ jednym z pierwszych projektów rz±dowych.

– Je¿eli by³by to projekt obywatelski, je¿eli by³by to projekt poselski, to mo¿na siê zastanawiaæ nad nim w Sejmie. Natomiast rz±d ma dzisiaj do zrobienia mnóstwo innych rzeczy na pocz±tku, na których powinien siê skupiæ. Tê sprawê te¿ powinien uregulowaæ, ale powinien doprowadziæ, czy powinien wspieraæ – bo to przecie¿ te¿ nie jest kompetencja rz±du – do tego, ¿eby obywatele w tej sprawie wypowiedzieli siê w referendum – powiedzia³ Ho³ownia.

Aborcja “to nie temat dla rz±du”

– A wiêc twardo referendum. Je¿eli by to by³o (procedowane) w Sejmie, to ka¿dy pose³ g³osuje tak, jak sumienie mu nakazuje albo w niektórych przypadkach partia ka¿e. Je¿eli jeste¶ prezydentem, sam podejmujesz swoj± decyzjê. Tak ten temat powinien zostaæ rozstrzygniêty. To nie jest temat dla rz±du – o¶wiadczy³.

Polityk by³ tak¿e pytany, czy Polska 2050 jest przygotowana na wcze¶niejsze wybory. Ho³ownia zapewni³, ¿e ruch robi wszystko, aby przygotowaæ siê do tego jak najlepiej. Wed³ug niego “obóz Zjednoczonej Prawicy ju¿ siê nie podniesie”, i chocia¿ w nastêpnych wyborach “zrobi porz±dny wynik” na poziomie co najmniej “mocnych” dwudziestu kilku procent, to “uda siê go odsun±æ od w³adzy”.

Pytany, kiedy jego zdaniem mog³yby siê odbyæ przyspieszone wybory parlamentarne, Ho³ownia zastrzeg³, ¿e nie jest w stanie tego okre¶liæ, m.in. ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa. Wed³ug niego g³osowanie mog³oby siê odbyæ najwcze¶niej latem, pó¼nym latem, b±d¼ wczesn± jesieni± 2021 roku.Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *