USA: 123 referenda, czyli demokracja w działaniu – GazetaPrawna.pl


REGULAMIN SERWISU

www.gazetaprawna.pl
obowiązujący od dnia 6 czerwca 2016 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Usługodawca

1. Usługodawcą jest INFOR Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 307225, NIP 527 25 75 823, REGON 141442680, kapitał zakładowy 29 421 550 złotych.
2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 31 27 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: Biuro Obsługi Klienta).

§ 2
Serwis

1. Serwis jest zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nazwą „www.gazetaprawna.pl” i pod numerem: PR 14646. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Krzysztof Jedlak. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie usługodawcy.
2. Serwis jest wydawany przez usługodawcę elektronicznie i umieszczony w domenie www.gazetaprawna.pl oraz jej subdomenach.
3. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
a) usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym;
b) udostępnianie usługobiorcom e-booków;
c) udostępnianie usługobiorcom kalkulatorów, aktów prawnych, wzorów pism, formularzy i umów, itp.;
d) usługa newslettera, tj. wysyłanie listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adresem elektronicznym usługobiorcy,
e) usługa komentarza, na zasadach szczegółowo określonych w § 19 .

§ 3
Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują także:
a) regulaminy akcji promocyjnych, o których mowa w § 9;
b) regulaminy regulujące zasady dystrybucji dostępu do Serwisu przez podmioty inne niż usługodawca, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty (np. regulamin sklepu internetowego www.sklep.infor.pl);
c) Regulamin Płatności SMS, odnoszący się do usługi realizacji płatności, realizowanej na rzecz usługobiorcę przez eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (zob. § 8 ust. 2).

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (email).
2. W przypadku płatności SMS, niezbędny jest również dostęp do urządzenia pozwalającego na wysyłkę, odbiór i odczytywanie SMS.

§ 5
Dostęp

1. Dostęp do niektórych usług lub niektóre części usług Serwisu może być uzależniony od:
a) zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej),
b) wyrażenia zgód, o których mowa w § 15 lub skorzystania z Kodu Promocyjnego, o którym mowa w § 9;
c) zalogowania.
2. Zamówienie usługi odbywa się poprzez formularz zamówienia lub poprzez telesprzedaż, zgodnie z Regulaminem. W przypadku zamówienia usługi przez sklep internetowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, do zamówienia stosuje się postanowienia regulaminu tego sklepu.
3. Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Biuro Obsługi Klienta pod adresem e-mail usługobiorcy, zaś w przypadku płatności SMS – od wysłania usługobiorcy Kodu Dostępu.
4. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez usługobiorcę są niepoprawne lub niezupełne.

Rozdział II
ZAMÓWIENIE

§ 6
Formularz zamówienia

1. Złożenie zamówienia usługi w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy, na formularzu zamówienia, danych niezbędnych do zindywidualizowania usługobiorcy, w tym przez podanie adresu e-mail usługobiorcy, stanowiącego odtąd jego login.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
3. Przy akcjach promocyjnych usługobiorca ma możliwość, przed złożeniem zamówienia, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 9)
4. Zamawiając dostęp do usługi, usługobiorca może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 11). W przypadku nie złożenia takiego żądania usługodawca jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.
5. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAMAWIAM” (dla usług bezpłatnych wymagających zalogowania) lub „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (dla usług odpłatnych wymagających zalogowania).
6. Po złożeniu zamówienia, usługobiorca otrzymuje pod adresem email potwierdzenie zawarcia umowy.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, jeżeli hasło nie zostało zdefiniowane przez usługobiorcę na formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy. Zalogowanie usługobiorcy w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy jego loginu oraz hasła.
8. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem płatności SMS, wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy usługodawca otrzymuje link. Aktywacja („kliknięcie”) tego linku powoduje przejście do platformy umożliwiającej płatność SMS, zgodnie z Regulaminem Płatności SMS. Późniejszy dostęp do zakupionej treści jest możliwy po wprowadzeniu Kodu Dostępu do systemu informatycznego usługodawcy, przy próbie aktywacji tej treści, do której dostęp został uprzednio wykupiony.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła, Kodu Promocyjnego, Kodu Rabatowego i Kodu Dostępu przed dostępem osób nieuprawnionych.
10. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy pod adresem e-mail podanym przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.

§ 7
Telesprzedaż

1. Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.
2. Po odbytej rozmowie, za zgodą klienta, usługodawca wysyła do niego potwierdzenie treści proponowanej umowy (dalej: „Potwierdzenie”), zawierające:
a) informację o danym produkcie,
b) Regulamin,
c) formularz pozwalający na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy, a także na złożenie innych oświadczeń przewidzianych w Regulaminie.
3. Odesłanie potwierdzenia treści proponowanej umowy, wraz z prawidłowo uzupełnionym formularzem, dokonane w drodze elektronicznej w ciągu 48h od jego wysłania do klienta, będzie oznaczało zawarcie umowy, chyba że w tym czasie oferowany produkt stanie się niedostępny. W obydwu przypadkach klient zostanie o tym zawiadomiony listem elektronicznym.

§ 8
Płatność

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Usługobiorca powinien dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę, przelewem na konto bankowe 97 1140 1010 0000 5239 4300 1012.
2. Jeżeli jednak usługodawca wykupuje dostęp do pojedynczych artykułów zamieszczonych w Serwisie lub numerów z wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej, płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Płatności SMS. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą jest eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, 80-387 Gdańsk, nr KRS 0000042304.

§ 9
Promocje

1. Usługodawca może organizować akcje promocyjne.
2. W szczególności, usługodawca może oferować bezpłatny czasowy dostęp do pełnej wersji Serwisu na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej, po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia. Usługobiorca, który korzysta z takiej promocji, zamawiając Serwis, wpisuje na formularzu otrzymany Kod Promocyjny, w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Usługodawca może oferować zniżkę na usługi płatne. Usługobiorca, który korzysta z takiej promocji, wpisuje na formularzu otrzymany Kod Rabatowy, w miejscu do tego przeznaczonym.
4. Usługodawca może oferować w promocji darmowe towary lub usługi (lub zniżki na nie) dla usługobiorców, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę będzie oznaczało obowiązek zwrotu takiego towaru lub usługi.
5. Promocja może być ograniczona w czasie lub w ilości przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.
6. Usługodawca przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Usługobiorcy płatny abonament uprawniający do korzystania z zasobów Serwisu.
7. Usługodawca może zaoferować również inne formy dostępu do płatnych zasobów Serwisu.

Rozdział III
ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE,
RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 10
Rozwiązanie i wypowiedzenie

1. Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść za porozumieniem stron.
2. Usługobiorca, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie pod adresem e-mail: bok@infor.pl.
3. Na wyraźne żądanie usługobiorcy, usługodawca może dezaktywować jego unikalne hasło, jednak nie oznacza to rozwiązania umowy.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania emaili przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
2. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem email: bok@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem usługodawca winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup dostępu.
6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez usługobiorcę dowodu odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) rzeczy, o których mowa w § 9 ust. 4.
7. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, usługobiorca zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba że usługobiorca wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

§ 12
Reklamacje

1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
2. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
3. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich uwag usługobiorców, związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 13
Gwarancja

1. Serwis ze względu na swój charakter co do zasady nie podlega gwarancji. Jeżeli jednak w związku ze świadczeniem usługi została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w odrębnym dokumencie gwarancyjnym doręczonym usługobiorcy.
2. Usługobiorca może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 12 Regulaminu.

Rozdział IV.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 14
Dane osobowe

1. Udostępniając formularz zamówienia Usługodawca określa dane osobowe usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a) nazwisko i imiona usługobiorcy,
b) numer NIP,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu,
g) data urodzenia.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2123) jest INFOR BIZNES sp. z o.o. i INFOR PL SA. Siedzibą spółek jest ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.
4. Dane osobowe usługobiorców będą przetwarzane przez Usługodawcę i spółki z Grupy INFOR PL w celu realizacji umowy, świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.), a w przypadku wyrażenia przez usługobiorcę odrębnych zgód, także w celu wysyłania informacji handlowych za pomoca środków komunikacji elektronicznej lub w celu użycia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zob. § 15).
5. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

§ 15
Zgody

1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość złożenia następujących oświadczeń:
a) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.”
b) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL.”
c) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.”
Powyższe oświadczenia są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.
2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość pod adresem email: bok@infor.pl.

§ 16
Pliki cookies

1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
3. Informacja o plikach cookies znajduje się również na stronie Serwisu, w zakładce „Ochrona prywatności”.

Rozdział V.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 17
Prawa autorskie

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z usługodawcą – są udostępniane w Serwisie.
3. Jakiekolwiek inne niż określone z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
4. Zamieszczone na stronach internetowych portalu gazetaprawna.pl materiały sygnowane skrótem “PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez INFOR Biznes sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

§ 18
Zastrzeżenia

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność usługobiorcy.
2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
3. W szczególności usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.
4. Autorzy publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Ustępy 2 i 3 powyżej należy stosować odpowiednio.
5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisów odpowiada tym właśnie cechom. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność usługodawcy, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym.
6. Informujemy, że jedynym źródłem wzoru formularza podatkowego jest ustawa albo rozporządzenie. Aktywne druki podatkowe prezentowane na stronach serwisu są pomocniczym narzędziem służącym do rozliczania zobowiązań podatkowych i wykonywania obowiązków podatkowych przewidzianych przez prawo polskie. Aktywne formularze są efektem działań twórczych, które wymagają czynności dostosowawczych i sprawdzających. Reguły odpowiedzialności usługodawcy określone powyżej w ust. 1-6 stosowane odpowiednio dotyczą aktywnych formularzy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

§ 19
Komentarze

1. Usługa Komentarza polega na przechowywaniu przez usługodawcę komentarza w Serwisie, odnoszącego się do opublikowanego artykułu („Dodaj komentarz”) albo do komentarza innego usługobiorcy („Odpowiedz”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie.
2. Wyświetlanie komentarza będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie tekstu, z którym dany komentarz jest powiązany.
3. Jeżeli komentarz stanowi utwór, w rozumieniu prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony za lit. b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
4. Komentarze nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów,
b) treści obraźliwych,
c) reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
d) odesłań do innych stron internetowych,
e) treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,
f) treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
g) treści w inny sposób niezgodnych z prawem.
Takie komentarze mogą być usuwane przez usługodawcę.
5. Usługobiorca zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez usługobiorców w Serwisie. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną pod adresem: bok@infor.pl.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego komentarza części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania komentarza.

§ 20
Zmiany Regulaminu

1. Usługobiorca jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.
2. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.

§ 21
Dodatkowe informacje

1. Usługobiorca nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
2. Usługobiorcy nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3. Usługodawca nie zapewnia usług posprzedażnych.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.

Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
INFOR Biznes sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
bok@infor.pl
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Regulamin Płatności SMS dla treści płatnych udostępnianych przez Infor Biznes sp. z o.o.

§1
INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
a) Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Infor, obsługiwane w ramach umowy zarządzania dostępem przez Operatora,
b) Usługa – usługa realizacji płatności za dostęp do Treści zamieszczonych w Serwisie, realizowana przez Operatora za pomocą kanałów multimedialnych Operatorów GSM, w formie bezpiecznej wymiany kodów, oferowana Użytkownikom, będących jednocześnie użytkownikami telefonii komórkowej;
c) Operator – eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042304, NIP 521-31-03-040, REGON 016341786, kapitał zakładowy 16 840 000,00 zł (w całości opłacony). Operator jest usługodawcą, odpowiedzialnym za prawidłową realizację Usługi;
d) Infor – INFOR Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 307225, NIP 527 25 75 823, REGON 141 442 680, kapitał zakładowy 29 421 550 złotych;
e) Użytkownicy – osoby korzystające z dostępu do Treści, realizujące płatność poprzez skorzystanie z Usługi;
f) Treść – treści cyfrowe dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu do Serwisu i dokonaniu
płatności poprzez skorzystanie z Usługi, w zakresie i na warunkach aktualnej oferty handlowej
Infor. Treść może objąć m.in. pełną wersję artykułów, dokumentów, gazet i czasopism
elektronicznych, e-booków, plików multimedialnych, raportów, baz danych, archiwów,
infoserwisów, serwisów typu chat, forum, dział porad lub usług hostingowych;
g) Operator GSM – osoba prawna świadcząca usługi bezprzewodowej telefonii komórkowej
telekomunikacyjnej, w szczególności takie podmioty jak: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.,
Polkomtel S.A., PTK Centertel sp. z o.o.;
h) Numer Dostępowy – numer SMS Premium podany w Serwisie zawierającym Treść;
i) Kod Identyfikujący – znaki alfanumeryczne identyfikujące Treść;
j) Kod Dostępu – unikalny kod kontroli dostępu oparty o znaki alfanumeryczne, umożliwiający
korzystanie z Treści uprawnionym Użytkownikom;
k) Wiadomość SMS – odpowiednio sformatowana wiadomość tekstowa zawierająca Kod
Identyfikujący, wysyłana przez Użytkownika na Numer Dostępowy w celu uzyskania Kodu
Dostępu;
l) Wiadomość Zwrotna – odpowiednio sformatowana wiadomość tekstowa w ramach realizacji
Usługi kontroli dostępu, odsyłana przez Operatora w odpowiedzi na Wiadomość SMS pod
numer telefonu, z którego wysłana została Wiadomość SMS, zawierająca Kod Dostępu albo
informację, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana.

§2
ZASADY DZIAŁANIA USŁUGI

1. W ramach Usługi, Użytkownicy wysyłający Kod Identyfikujący w Wiadomości SMS na Numer
Dostępowy uruchamiają procedurę uwierzytelnienia dostępu do Treści, realizowaną poprzez
przesłanie Kodu Dostępu na numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została
Wiadomość SMS.
2. Wiadomość SMS musi zawierać Kod Identyfikujący.
3. Po otrzymaniu przez Operatora poprawnej Wiadomości SMS z Kodem Identyfikującym,
Użytkownikowi zostanie przydzielony Kod Dostępu, który zostanie następnie przesłany
Użytkownikowi w treści Wiadomości Zwrotnej.
4. Koszt wysłania Wiadomości SMS jest zgodny z aktualnymi cennikami Operatorów GSM dla
wiadomości typu SMS Premium.
5. Opłaty za wysłanie Wiadomości SMS pod Numer Dostępowy nie podlegają zwrotowi w
żadnym wypadku.
6. Uzyskanie dostępu do Treści nie oznacza nabycia do nich przez Użytkownika praw
autorskich. Użytkownik ma prawo wykorzystywać wspomniane Treści w sposób zgodny z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Zasady korzystania z dostępu do Treści, czas dostępu do Treści i czas ważności otrzymanego
Kodu Dostępu, informacje o ważności Kodów Dostępu oraz ich funkcjonalności regulują
właściwe regulaminy Infor.
8. Numery telefonów, z których wysłano Wiadomość SMS będą przechowywane w systemie
Operatora w celu identyfikacji Użytkownika i nie będą wykorzystywane do innych celów, chyba
że Użytkownik na podstawie odrębnej umowy z Operatorem wyraził zgodę na przetwarzanie
danych dla innych celów.

§3
DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I REKLAMACJE

1. W przypadku wysłania na Numer Dostępowy Wiadomości SMS o treści innej, niż Kod
Identyfikujący, na telefon komórkowy Użytkownika, z którego wysłana została Wiadomość
SMS, zostanie odesłana Wiadomość Zwrotna z informacją, że Wiadomość SMS nie została
poprawnie rozpoznana.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie Operatora GSM, dostawców usług
internetowych, z powodu błędu Użytkownika (w tym spowodowanymi błędami w informacjach i
Regulaminach Infor) oraz osób trzecich, ani spowodowanych działaniami siły wyższej, w
szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem, opóźnieniem dostarczenia lub
nieregularnym dostarczaniem zamówionych Kodów Dostępu.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wysłania Wiadomości SMS z telefonu
Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
4. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn technicznych.
Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w
godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn
technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Operatora zobowiązań z tytułu
umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
5. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Operatora Usługi niezgodnie z warunkami i
zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
6. Składanie reklamacji odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod
adresem smssupport@ecard.pl.
7. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu
komórkowego, z którego wysłano Wiadomość SMS, treść wiadomości, przybliżoną datę i czas
wysłania wiadomości oraz zwięzły opis zastrzeżeń.
8. Reklamację należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty wysłania Wiadomości SMS.
9. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Użytkownika z prośbą o uzupełnienie przekazanych informacji.
10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez
Operatora. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie Operator
zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie.
11. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację
Usługi.
12. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają
zastosowania do Numeru Dostępowego.
13. Operator zastrzega, iż Wiadomości SMS wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców,
współpracowników oraz z kart testowych Operatorów GSM mogą nie być uwzględniane w
ramach Usługi.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz na właściwych stronach internetowych
Infor. Regulamin może być zmieniony przez Operatora w dowolnym czasie poprzez
zamieszczenie zmian na ww. stronach internetowych. Wszelkie zmiany do regulaminu stają
się skuteczne od chwili ich publikacji, o ile nie zastrzeżono inaczej. Zmiany nie znajdują
zastosowania do Usług, które zostały zamówione przez Użytkownika poprzez Wiadomość
SMS wysłaną przed zmianą regulaminu.
2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy
powszechne.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.

Source link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *