Demografowie z PAN apeluj± do rz±du. ‘Zakaz aborcji mo¿e pogorszyæ sytuacjê demograficzn± Polski’


31 cz³onków Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, g³ównie profesorów lub doktorów habilitowanych, w swoim stanowisku zwraca uwagê na mo¿liwe konsekwencje orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, które wyklucza mo¿liwo¶æ przerwania ci±¿y z powodu ciê¿kich wad genetycznych p³odu.  Apeluj± do w³adz “o dialog, który bêdzie uwzglêdniaæ ró¿ne racje oraz pogl±dy”, a tak¿e o “podjêcie dzia³añ zmierzaj±cych do uspokojenia nastrojów spo³ecznych i wyciszenia emocji”.

Zdaniem demografów, orzeczenie TK mo¿e groziæ “wielowymiarowymi, d³ugoterminowymi skutkami spo³eczno-demograficznymi, pogarszaj±c sytuacjê demograficzn± kraju do¶wiadczaj±cego niskiej dzietno¶ci, intensyfikacji starzenia siê populacji i wyludniania siê obszarów peryferyjnych”. Naukowcy, jak pisz± dalej, “oczekuj± od instytucji pañstwowych zapewnienia odpowiedniej opieki matkom i dzieciom z niepe³nosprawno¶ci±”

“Apelujemy równie¿ o rozwa¿enie celowo¶ci przeprowadzenia referendum, w którym wszyscy uprawnieni do uczestniczenia w nim obywatele podejm± decyzjê o kierunku ewolucji polskiego prawa w tym zakresie” – pisz± autorzy listu. “W demokratycznym pañstwie prawo i w³adze powinny s³u¿yæ cz³owiekowi, za¶ w sprawach kluczowej wagi w³adza powinna uszanowaæ g³os obywateli” – dodaj±. 

Wed³ug nich orzeczenie “zaburza proces planowania rodziny, zwiêkszaj±c obawy kobiet i ich partnerów zwi±zane z zaj¶ciem w ci±¿ê. To za¶ mo¿e prowadziæ do “dalszego opó¼niania decyzji o urodzeniu dziecka, a nawet rezygnacji z realizacji pragnieñ prokreacyjnych”. Zdaniem naukowców, zwiêkszyæ siê mo¿e ryzyko wzrostu liczby aborcji wykonywanych w nieodpowiednich warunkach, co zagra¿a zdrowiu i ¿yciu kobiet.

Kolejn± kwesti±, na któr± zwracaj± uwagê demografowie, jest to, ¿e kobiety bêd± nara¿one na ogromne cierpienie psychiczne zwi±zane z przymusowym utrzymaniem ci±¿y, która koñczy siê ciê¿k± niepe³nosprawno¶ci± lub ¶mierci± dziecka tu¿ po porodzie. Autorzy o¶wiadczenia pisz± te¿ o konsekwencjach, jakie orzeczenie niesie dla ca³ych rodzin kobiet, które w sytuacji braku wyboru urodz± dziecko z wysokim stopniem niepe³nosprawno¶ci lub wad± letaln±.

Zaznaczaj±, ¿e bêdzie to mia³o wp³yw nie tylko na dobrostan psychiczny rodziców i ich dzieci, ich wzajemne relacje, ale równie¿ sytuacjê ekonomiczn± rodzin, “a zw³aszcza matek, które czêsto w takich sytuacjach rezygnuj± z pracy zawodowej i innych form uczestnictwa w ¿yciu publicznym, a czêsto s± tak¿e pozostawiane przez partnerów”. Demografowie wyra¿aj± te¿ obawê, ¿e ograniczenie wolno¶ci wyboru w fundamentalnej dla wielu osób sprawie, mo¿e przyczyniæ siê do emigracji m³odych Polaków.

Naukowcy zwracaj± równie¿ uwagê, ¿e orzeczenie wywo³a³o masowe protesty w ca³ym kraju, co zwiêksza ryzyko wzrostu zachorowañ na COVID-19. Oceniaj± tak¿e, ¿e “zrujnowa³o” wypracowany z trudem kompromis aborcyjny. Kolejnym zarzutem jest to, ¿e decyzja ta “podwa¿a zaufanie spo³eczne do w³adzy, które jest kluczowe dla podejmowania d³ugoterminowych decyzji przez Polaków, w tym w sferze formowania rodzin, oraz dla skuteczno¶ci oddzia³ywania ¶rodków polityki rodzinnej”.

Pod dokumentem podpisa³o siê 31 spo¶ród 40 cz³onków Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. W¶ród nich s± m.in. wszyscy cz³onkowie prezydium komitetu, profesorowie: El¿bieta Go³ata, UE w Poznaniu, Jolanta Grotowska-Leder, SGGW, Ireneusz Kuropka, UE we Wroc³awiu, Irena E. Kotowska, SGH, Daniela Szymañska, UMK i S³awomir Kurek, UP w Krakowie. Zdanie odrêbne zg³osi³o piêcioro cz³onków komitetu, a dwoje kolejnych to cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej, którzy nie zajmuj± stanowiska.Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *