Ustawa antyaborcyjna. Czy co¶ mo¿e zmieniæ decyzjê TK w sprawie aborcji?


Ustawa antyaborcyjna 2020 – protesty w kilkudziesiêciu miastach

W czwartek TK uzna³, ¿e aborcja z powodu podejrzenia upo¶ledzenia lub nieuleczalnej choroby p³odu jest niezgodna z konstytucj±. Podkre¶lmy, ¿e to najczêstsza przyczyna legalnego przerywania ci±¿y w Polsce. Decyzja sêdziów spowodowa³a protesty w ca³ej Polsce. Strajki kobiet s± przewidziane tak¿e w kolejnych dniach.

WIÊCEJ NA TEN TEMAT: Po wyroku TK ws. aborcji. Strajki w wielu polskich miastach. “Wyrok na kobiety”

Trybuna³ Konstytucyjny ustawa antyaborcyjna – co siê zmieni?

Nowa ustawa antyaborcyjna podwa¿a dotychczasowy kompromis aborcyjny. Dotychczas w Polsce aborcja by³a mo¿liwa w trzech przypadkach:

  • ci±¿y bêd±cej nastêpstwem przestêpstwa,
  • zagro¿enia ¿yciu kobiety ciê¿arnej,
  • aborcji eugenicznej.

Co to jest aborcja eugeniczna i jakie s± przes³anki eugeniczne? Aborcjê eugeniczn± mo¿na by³o dotychczas przeprowadziæ, gdy badania prenatalne lub inne przes³anki – czyli przes³anki eugeniczne – wskazywa³y na du¿e prawdopodobieñstwo nieodwracalnego upo¶ledzenia p³odu lub choroby, która bezpo¶rednio zagra¿a jego ¿yciu. Aborcja patoembrionalna by³a mo¿liwa do czasu osi±gniêcia przez p³ód wieku umo¿liwiaj±cego mu prze¿ycie poza organizmem matki.

Zobacz wideo
Oto do czego prowadzi ca³kowity zakaz aborcji. Salwador powinien byæ dla Polaków ostrze¿eniem

Nowa ustawa antyaborcyjna zabrania aborcji z powodu podejrzenia upo¶ledzenia lub nieuleczalnej choroby p³odu.

WIÊCEJ NA TEN TEMAT: Ustawa antyaborcyjna 2020. Najgorszy scenariusz – zapad³ wyrok na kobiety

Ustawa antyaborcyjna. Czy co¶ mo¿e zmieniæ decyzjê TK w sprawie aborcji?

Wiele osób zastanawia siê, czy mo¿na zatrzymaæ now± ustawê antyaborcyjn±. Politolo¿ka dr hab. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Gazeta.pl przedstawia mo¿liwe scenariusze.

W rozmowie zosta³a przytoczona miêdzy innymi propozycja Jaros³awa Gowina, który chcia³by, aby PiS przedstawi³o przepisy precyzuj±ce postêpowanie w przypadku ¶miertelnych wad p³odu.

Propozycja Gowina jest lepsza, ni¿ schowanie g³owy w piasek. Pytanie, czy on i jego partia s± dla protestuj±cych jakkolwiek wiarygodni, bo to jest kluczowe dla ewentualnego podjêcia dialogu

– komentuje politolo¿ka i dodaje:

Zawsze pozostaje jeszcze propozycja zg³oszona przez W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza. Prezes PSL zaapelowa³ do premiera o niepublikowanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z powodu wy¿szej konieczno¶ci, przeprowadzenie po ustaniu epidemii referendum dotycz±cego kwestii aborcji i wpisanie wyniku tego referendum do konstytucji. Jest wobec tej propozycji mnóstwo zastrze¿eñ – chocia¿by to, czy o kwestiach moralnych jak prawo aborcyjne mo¿na decydowaæ w drodze ogólnokrajowego referendum – ale na pewno stonowa³oby to nastroje spo³eczne i mo¿e dawa³o szanse wyj¶cia z impasu.

CA£¡ ROZMOWÊ MO¯NA PRZECZYTAÆ TU: Moment próby “dobrej zmiany”. “PiS boi siê tego, co widzi na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi”Source link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *